Jun 9, 2011

Daftar As-Sabiqun al-Awwalun - Pemeluk Islam Pertama

Orang-orang terdahulu yang pertama kali masuk/memeluk Islam atau As-Sabiqun al-Awwalun. Mereka terdiri dari orang-orang Muhajirin dan Anshar yang masuk Islam di Mekah. Kebanyakan dari mereka masuk Islam secara rahasia sehingga menyulitkan sejarahwan untuk mencari kronologis urutan-urutan sahabat yang pertama-tama masuk Islam. Walau masih menjadi kontroversi, berikut perkiraan para pemeluk Islam yang pertama.


Daftar As-Sabiqun al-Awwalun - Pemeluk Islam Pertama

Khadija - Orang pertama yang masuk Islam
Lubabah binti al-Harith - Diklaim sebagai wanita pertama yang masuk Islam setelah Khadijah
Ali bin Abi Thalib - Lelaki (anak-anak) pertama yang masuk Islam (umur 10 tahun)
Abu Bakar - Lelaki pertama yang masuk Islam
Zaid bin Haritsah - Lelaki ketiga yang masuk Islam
Bilal bin Ribah - Termasuk yang paling awal masuk Islam
Abu Dzar Al-Ghiffari - Termasuk yang paling awal masuk Islam
Abdullah bin Mas'ud - Lelaki keenam yang masuk Islam?
Ammar bin Yasir - Lelaki keenam yang masuk Islam?
Sumayyah binti Khayyat - Orang ketujuh yang masuk Islam
Jafar bin Abi Talib - Termasuk yang paling awal masuk Islam
Abdurrahman bin Auf - Salah seorang dari delapan orang pertama yang menerima agama Islam, dua hari setelah Abu Bakar.
Utsman bin Affan - Termasuk yang paling awal masuk Islam
Zubair bin Awwam bin Khuwailid - Termasuk yang paling awal masuk Islam
Thalhah bin Ubaidillah - Termasuk yang paling awal masuk Islam
Sa'ad bin Abi Waqqas - Salah satu orang pertama yang menerima Islam
Khalid bin Sa`id - Termasuk yang paling awal masuk Islam
Abu Ubaidah bin al-Jarrah - Termasuk yang paling awal masuk Islam
Khabbab bin al-Aratt - Di antara 10 orang pertama yang masuk Islam
Said bin Zaid - Masuk Islam sebelum Umar bin Khattab
Fatimah binti al-Khattab - Masuk Islam sebelum Umar bin Khattab
Abu-Hudhayfah bin Utbah - Termasuk yang paling awal masuk Islam
Mus`ab bin `Umair - Termasuk yang paling awal masuk Islam
Hamzah bin ‘Abd al-Muttalib - Masuk Islam pada tahun 616 M
Asma binti Abu Bakar - Sekitar orang kedelapan belas yang masuk Islam
Aisyah binti Abu Bakar - Orang yang kedua puluh atau keduap puluh satu yang masuk Islam
Umar bin Khattab - Sekitar orang ke lima belas atau keenam belas pada tahun keempat sebelum hijriah (617 M – 618 M)
Umm Salama (Hindun binti Abi Umayyah) - Termasuk yang paling awal masuk Islam
Abdullah bin Abdul-Asad - Termasuk yang paling awal masuk Islam
Sauda binti Zam'ah - Termasuk yang paling awal masuk Islam

Jaminan Surga Bagi As-Sabiqun al-Awwalun

Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang Muhajirin dan Anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun rida kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar (At-Taubah ayat 100).

As-Sabiqun al-Awwalun Merupakan Generasi Terbaik

Nabi pernah bersabda, bila As-Sabiqun al-Awwalun merupakan generasi terbaik. Di akhir jaman Islam akan menjadi terasing seperti saat di awal ajaran Islam itu datang.

Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya.” Hadits sahih Imam Bukhari.

"Sesungguhnya Islam pertama kali muncul dalam keadaaan asing dan nanti akan kembali asing sebagaimana semula. Maka berbahagialah orang-orang yang asing (alghuroba')." Hadits shahih riwayat Muslim.

"Berbahagialah orang-orang yang asing (alghuroba'). (Mereka adalah) orang-orang shalih yang berada di tengah orang-orang yang berperangai buruk dan orang yang memusuhinya lebih banyak daripada yang mengikuti mereka." Hadits shahih riwayat Ahmad.

Referensi: